epidotiseis.com
epidotiseis.com

epidotiseis.com


ΕΞΑΓΩΓΕΣ στην Κίνα


Καλώς ήρθατε στο epidotiseis.com

Η κυβέρνηση προχωρά σε μέτρα ενίσχυσης της ανάπτυξης και της απασχόλησης, μέσω των κονδυλίων του ΕΣΠΑ 2007 - 2013, τα οποία συνολικά ανέρχονται σε 24 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ θα

δράσεις για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κυρίως των νέων. Παράλληλα, σημαντικά ποσά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα ανά την επικράτεια, η υλοποίηση των οποίων δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και συντηρεί την ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο αυτό, οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομίας κινούνται προς την κατεύθυνση της επιτάχυνσης των διαδικασιών όσον αφορά την εκταμίευση των πόρων.

Στα υπόλοιπα «εργαλεία» συμπεριλαμβάνονται ο επενδυτικός νόμος (οι διαδικασίες έγκρισης των επενδυτικών σχεδίων επίσης θα επιταχυνθούν),το ΠΔΕ και η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία θα καλύπτει πλέον και το κεφάλαιο κίνησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

είσοδος

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης αποτελεί κομβικό σημείο για την προώθηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων που στηρίζουν την Εθνική Ανάπτυξη. Διαρκής στόχος της είναι η ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας του ιδιωτικού τομέα και η ανάπτυξη του παραγωγικού δυναμικού της χώρας. Υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών υπό τον Υφυπουργό κ. Γιάννη Παπαθανασίου και προΐσταται ο Γενικός Γραμματέας κ. Παναγιώτης Δρόσος.

είσοδος

Κριτήρια Υπαγωγής και τρόπος βαθμολόγησης του Αναπτυξιακού Νόμου (Ν.3299/2004). ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΝΕΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ (Ν.3299/2004).


είσοδος

Η URBAN είναι μία από τις τέσσερις ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ.

Στη σημερινή Ευρώπη πολλά ουσιαστικά προβλήματα – κοινωνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά - εμφανίζονται κυρίως στα αστικά κέντρα. Το 80% περίπου των Ευρωπαίων ζουν σε πόλεις. Αυτό καθιστά την Ευρωπαϊκή Ένωση την πλέον αστικοποιημένη περιοχή του κόσμου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζοντας ότι απαιτείται να δοθεί, σε κοινοτικό επίπεδο, μεγαλύτερη προσοχή στα προβλήματα των πόλεων προχώρησε στην ανάληψη της κοινοτικής πρωτοβουλίας URBAN που αφορά την οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση πόλεων και οικισμών σε κρίση, ώστε να προωθηθεί η αειφόρος αστική ανάπτυξη.

Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας URBAN II συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)και το Ελληνικό Δημόσιο.

είσοδος

Η Δράση Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω. στην ΚτΠ, παρέχει στις μικρές επιχειρήσεις, χρηματοδότηση για την προμήθεια εξοπλισμού και εφαρμογών πληροφορικής.

Έχει ως στόχο να ενθαρρύνει και να ενισχύσει τις επενδύσεις επιχειρήσεων που απασχολούν από δύο (2) έως δέκα (10) άτομα πρσωπικό (σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας*), για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και εφαρμογών πληροφορικής . Επίσης, περιλαμβάνει την προμήθεια συναφών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στην Κοινωνία της Πληροφορίας.

είσοδος

Το Υπουργείο Ανάπτυξης προήλθε απο την συγχώνευση του τέως Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας & Τεχνολογίας, του τέως Υπουργείου Εμπορίου και του τέως Υπουργείου Τουρισμού (Π.Δ. 27/1996 ΦΕΚ 19 Α).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΤΟΜΕΙΣ:

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Γ' ΚΠΣ
Πληροφορίες και έντυπα για τις δραστηριότητες στα πλαίσια του Γ' ΚΠΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα
ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της πληροφορίας"

Το Υπουργείο Ανάπτυξης στο Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας"

Ο ελληνικός κόμβος για την Κοινωνία της Πληροφορίας

Προκηρύξεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης

είσοδος

Ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων από ΥΠΟΙΟ
www.ependyseis.gr

Συγχρηματοδοτούμενα Αναπτυξιακά Προγράμματα
www.hellaskps.gr

Ψάξτε για επιδοτούμενα προγράμματα τώρα
www.info3kps.gr

ΕΣΠΑ:

Ενέργειες του ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013)

To Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013 αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για τον προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο για την περίοδο 2007-2013.

Εκπονήθηκε στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής προσέγγισης για την Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία το ΕΣΠΑ «..εξασφαλίζει ότι η συνδρομή από τα Ταμεία συμβαδίζει με τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τη συνοχή και προσδιορίζει το σύνδεσμο μεταξύ των κοινοτικών προτεραιοτήτων αφενός και του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων αφετέρου».

Για τη διαμόρφωση του ΕΣΠΑ 2007-2013 ως εγγράφου προγραμματισμού, αξιοποιήθηκαν εισροές από ένα σημαντικό αριθμό προτάσεων που υπεβλήθησαν στο Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, κατευθύνσεων - πολιτικών επιλογών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και ποσοτικών δεδομένων και μελετών.

Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2005, με τις οποίες διασφαλίσθηκαν έως το 2013 οι πόροι της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής για τη χώρα, οι νέοι Κανονισμοί των Ταμείων της ΕΕ, καθώς και οι Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές για την Πολιτική Συνοχής, αποτέλεσαν το πλαίσιο στο οποίο βασίστηκαν, μεταξύ των άλλων, οι εθνικές αρχές προκειμένου να προσεγγίσουν τις βασικές παραμέτρους του αναπτυξιακού προγραμματισμού και να καταρτίσουν το ΕΣΠΑ.

Επιπλέον, τα κυριότερα έγγραφα της ΕΕ που αναφέρονται στην αναθεωρημένη Στρατηγική της Λισσαβώνας και το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 2005-2008, ελήφθησαν υπόψη κατά τη διαμόρφωση των βασικών στρατηγικών επιλογών - προτεραιοτήτων, καθώς συνιστούν κεντρικές μακροπρόθεσμες επιλογές για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στις οποίες κλήθηκε να συμβάλει και η αναπτυξιακή πολιτική του νέου ΕΣΠΑ.

Βάσει των ανωτέρω, η στοχοθεσία του ΕΣΠΑ διατυπώθηκε σε 4 επίπεδα:

στο επίπεδο των στρατηγικών στόχων του ΕΣΠΑ,
στο επίπεδο των θεματικών (5) και χωρικών (3) προτεραιοτήτων, όπως απαιτείται από το Γενικό Κανονισμό των Ταμείων,
στο επίπεδο των Γενικών Στόχων (17), στους οποίους αναλύεται κάθε θεματική προτεραιότητα,
στο επίπεδο των ειδικών στόχων και των κύριων μέσων επίτευξης.

Παράλληλα, η αναπτυξιακή στρατηγική διαμορφώθηκε και με γνώμονα εθνικές πολιτικές που διατυπώνονται σε στρατηγικά έγγραφα όπως η Εθνική Έκθεση Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη 2006-2008, η Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013, το «Σχέδιο Ανάπτυξης Μεταφορών 2007-2013 και εικοσαετίας», Εθνική Λιμενική Πολιτική, το Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 κλπ.

Το πλαίσιο χρηματοδότησης διαμορφώθηκε στη βάση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2005 και των προδιαγραφών - περιορισμών των νέων Κανονισμών και προέκυψε με βάση τις αναπτυξιακές ανάγκες ανά τομέα και Περιφέρεια στην επόμενη περίοδο, συνεκτιμώντας τις ανάγκες ολοκλήρωσης των συνεχιζόμενων έργων της προηγούμενης περιόδου και τις απαιτήσεις για δράσεις που εξυπηρετούν τη Στρατηγική της Λισσαβώνας. Βασική επιλογή ήταν η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων της νέας προγραμματικής περιόδου προς όφελος της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας.

Οι βασικές αρχές που διέπουν το πλαίσιο διαχείρισης, παρακολούθησης & ελέγχου των ΕΠ της περιόδου 2007-2013 αποτέλεσαν αντικείμενο ευρείας διαβούλευσης και αποτυπώθηκαν σε κείμενα θέσεων των συμμετεχόντων φορέων. Συμπληρώθηκαν από τα πορίσματα συστηματικής ανάλυσης των απαιτήσεων των νέων Κανονισμών της ΕΕ (Γραμματεία σχεδιασμού του ΕΣΠΑ, ΜΟΔ ΑΕ, ΔΑ ΚΠΣ/ΕΥΣ) και σχετικής μελέτης που εκπονήθηκε για το ΥΠΟΙΟ με θέμα τη «Βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των ΕΠ του ΚΠΣ 2000 – 2006, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής και στην προσαρμογή αυτών για την περίοδο 2007 – 2013».


Η διάρθρωση του ΕΣΠΑ σε Επιχειρησιακά Προγράμματα

Η αρχιτεκτονική των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007–2013 διαμορφώθηκε έτσι ώστε να υλοποιηθούν με το βέλτιστο τρόπο οι στρατηγικές επιλογές της χώρας, ενώ λήφθηκαν υπόψη τα νέα δεδομένα της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 (63% του πληθυσμού της χώρας σε καθεστώς μεταβατικής στήριξης).

Το νέο σχήμα χαρακτηρίζεται από μικρότερο πλήθος Επιχειρησιακών Προγραμμάτων σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο 2000-2006, που οδηγεί σε πιο ευέλικτο σχήμα διαχείρισης: ο στρατηγικός σχεδιασμός της χώρας για την περίοδο 2007-2013 θα υλοποιηθεί μέσα από οκτώ (8) Τομεακά ΕΠ, πέντε (5) Περιφερειακά ΕΠ και δεκατέσσερα (14) Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Την περίοδο 2007-2013 το σύνολο των υποδομών προσπελασιμότητας θα υλοποιηθεί πλέον στο πλαίσιο ενός τομεακού ΕΠ, ενώ για τους τομείς της υγείας και του πολιτισμού δεν θα υπάρχει πλέον διακριτό ΕΠ και οι σχετικές δράσεις θα υλοποιηθούν από Περιφερειακά και Τομεακά ΕΠ.

Πώς υλοποιείται το ΕΣΠΑ

Ο στρατηγικός σχεδιασμός της χώρας για την περίοδο 2007-2013 υλοποιείται μέσω Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.

Οι φορείς που αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητες διαχείρισης, πιστοποίησης και ελέγχου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 και του Καν. (ΕΚ) 1828/2006 προσδιορίζονται στο Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013».

Στον ίδιο νόμο προσδιορίζονται οι κανονιστικές αποφάσεις με τις οποίες εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες και η οργανωτική δομή των εμπλεκόμενων αρχών, καθορίζονται οι ειδικότερες ρυθμίσεις του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου καθώς και μια σειρά μέτρων που στόχο έχουν τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης κατά την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων (βλ. Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Προγραμμάτων).

Ποιοί είναι οι δικαιούχοι του ΕΣΠΑ

Οι δικαιούχοι είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί, φορείς ή επιχειρήσεις αρμόδιοι για την έναρξη ή την έναρξη και υλοποίηση πράξεων. Στα πλαίσια των καθεστώτων ενίσχυσης δυνάμει του άρθρου 87 της Συνθήκης, οι δικαιούχοι είναι δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις που εκτελούν μεμονωμένο έργο και λαμβάνουν δημόσια ενίσχυση.

 


Categories


+Επενδυτικά προγράμματα
+Επιδοτήσεις Νεα
+Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Subsidies europe
Επιδοτήσεις Αγροτουρισμού
Επιδοτήσεις δικτύωσης επιχειρήσεων
Επιδοτήσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Επιδοτήσεις μουσείων
Επιδοτήσεις πολιτιστικών Εκδηλώσεων
Επιδοτήσεις προβολής και προώθησης περιοχών της Ελλάδος
Επιδοτήσεις συνεργασιών
Επιδοτήσεις φυσικού και δομημένου περιβάλοντος
ΕΣΠΑ
 
epidotiseis.com Επικοινωνία Καταχώρηση